I, Suppl., 808). Zewnętrzny masaż serca wykonuje się w razie potrzeby przez uciskanie środkowego leinka mostka dwoma palcami222.

Wcześniakom nie wolno podawać czystego tlenu przez dłuższy czas. W razie sinicy mogą one otrzymywać 40°/o tlenu, ale tylko przez krótki czas, by zmniejszyć niebezpieczeństwo zwłóknienia zasoczewkowego (Terry, 1899-1946)223.

LEKI. Wstrzyknięcie naloksonu do żyły pępowinowej (lub domięśniowo) w powtarzanych dawkach 0,01 mg/kg przeciwdziała depresji oddychania wywołanej podaniem matce dolantyny lub morfiny. Niketamid (0,5 ml roztworu 5%) i dwuetyloamid kwasu wa- nilinowego (Vandid) (0,5 ml roztworu 25%) umieszczone na języku wywierają znaczny efekt pobudzający oddychanie224. Wypowiadano pogląd, że środki pobudzające oddychanie nie mają zastosowania w zamartwicy okołoporodowej226.