Wyposażenie

Wyposażenie. Każda sala porodowa powinna być wyposażona w: 1) stół z możliwości zmiany pozycji144 2) wydajny aparat do odsysania 3) laryngoskop i rurki intubacyjne

-4) maski twarzowe z przezroczystego tworzywa 5) aparat do anestezji 6) niekiedy pc trzebny bronchoskop. Zapobieganie wymiotom podczas anestezji rodzącej“5. Wymioty stwarzają zawsz duże niebezpieczeństwo w czasie porodu, ponieważ rodząca może nie być odpowiedni przygotowana, a jednocześnie czas_ opróżniania się żołądka jest wydłużony. Mogą by one także związane z przepukliną rozworu przełykowego.

DIETA. Należy przyjąć taki sposób postępowania, który zmniejsza możliwość zali gania w żołądku kwaśnej treści w chwili, gdy konieczna jest anestezja. Zalecano1- podział rodzących na przypadki „normalne” i „obciążone wysokim ryzykiem”: